HÅLLBAR UTVECKLING
Image
Image

Hellefors Bryggeris ambition är att vara Sveriges ledande EMV-producent inom dryck. Detta innebär att vi strävar efter att också vara det mest ansvarstagande företaget. Ett proaktivt förhållningssätt, där vi tar ansvar i relation till omvärld, kunder, leverantörer och medarbetare, är grundläggande för att leva upp till ambitionen.

Vårt arbete för hållbar utveckling baserar sig på FN:s Global Compacts och OECD's principer för företags agerande gällande livsmedelssäkerhet & kvalitet, arbetsrätt, miljöhänsyn, antikorruption och mänskliga rättigheter.

Hellefors Bryggeri ingår i Spendrupskoncernen och omfattas därmed av koncernens gemensamma strategier, policies och riktlinjer. En sammanfattande redovisning av Spendrupskoncernens arbete för miljö & hållbar utveckling hittar du i länken nedan. Där kan du läsa om våra handlingsprogram, mål och resultat inom hållbarhetsområdet.

Som ett led i arbetet att säkerställa ett långsiktigt arbete för hållbar utveckling, har Spendrups affärsetiska kod upprättats. Den tar ett helhetsgrepp kring hållbarhetsfrågorna och innehåller Spendrups ställningstagande och åtaganden om ansvarsfullt beteende på marknaden, på arbetsplatsen, i samhället och för miljön. Det handlar bland annat om att säkerställa hög livsmedelssäkerhet och korrekt beteende mot kunder, myndigheter, konkurrenter, leverantörer, etc., att säkerställa goda arbetsförhållanden där medarbetare trivs och utvecklas, att utgöra en positiv kraft i samhället samt att bidra till en social och ekologisk hållbar framtid.

 

Livsmedelssäkerhet
& kvalitet

Hellefors verkar på en marknad med högt ställda krav och förväntningar. Våra produkter och tjänster skall utformas så att de uppfyller alla anspråk som kan ställas på hög kvalitet, effektivitet, säkerhet och lagenlighet. Vår position på marknaden uppnås genom långsiktiga affärsrelationer, kompetens och lyhördhet för kunders och konsumenters krav.
Vi följer relevant lagstiftning rörande livsmedelssäkerhet, hygien, allergener och spårbarhet och ursprung. Vi ska ha kontroll på risker i tillverkningen genom effektiva HACCP-planer (Hazard Analysis & Critical Control Points) och genom att ha kompetenta medarbetare och externa revisioner. Våra anläggningar är certifierade enligt FSSC, en internationell standard för styrning av hygien och kvalitet i livsmedelsföretag.
Vår ambition är att alltid försöka använda naturliga eller naturidentiska aromer och färgämnen. Likaså strävar vi efter att undvika råvaror eller ingredienser som innehåller genmodifierade organismer (GMO). Vi jobbar systematiskt och långsiktigt med att analysera våra kritiska processer och upprättar handlingsprogram och rutiner för att följa upp och förbättra kvalitén.

Miljö & klimat

Hellefors miljöarbete syftar till att bidra till ett ekologiskt hållbart samhälle. Vi strävar efter att överträffa miljölagstiftning och drivs av viljan att kontinuerligt minska miljöbelastningen genom ständiga förbättringar i verksamhetsprocesserna.

Ett av Spendrups och därmed också Hellefors Bryggeris viktigaste miljömål är att minska energiförbrukningen och begränsa vår klimatpåverkan. Vi arbetar kontinuerligt med energi- och resurseffektiviseringar i tillverkningsprocesserna och använder endast förnyelsebar el i produktionen.

Hellefors gynnsamma geografiska läge innebär att vi har exceptionellt goda möjligheter att begränsa utsläppen från transporter

Vid lastbilstransporter strävar vi efter att minska drivmedelsförbrukningen genom effektivare planering och körning samt genom att alltid analysera bästa miljöval. En annan faktor som bidrar till Hellefors goda miljöprofil inom transportområdet är att vi själva tillverkar plastförpackningarna på plats.

Därmed kan transporterna till bryggeriet kraftigt begränsas. Vi säkerställer att medarbetare får tillräckligt med information, utbildning och resurser för att kunna ta ett ansvar för miljöfrågor som är förknippade med deras arbetsuppgifter.

Image

Affärsetik
& socialt ansvar

Hellefors affärsaktiviteter ska vara i linje med gällande lagstiftning. Kontakter med myndigheter, affärspartners eller konkurrenter ska karaktäriseras av professionalism, respekt och god etik samt upprätthållas som strikta affärsrelationer för att undvika misstanke om oegentligheter.

 

Extern representation och gåvor

Representation ska inte ske i syfte att otillbörligt påverka beslut eller ge möjlighet att ifrågasätta integriteten eller motiven. Kontinuerlig och upprepad representation ska inte bedrivas mot vare sig en enskild person eller en grupp av personer. All representation ska vara förenlig med mottagarens egna policies och riktlinjer. Det ekonomiska värdet ska vara måttligt och aktiviteten ska vara ansedd som normalt accepterad affärspraxis. Representation ska ha omedelbar koppling till affärsmässiga aktiviteter, exempelvis affärsförhandlingar där normal gästvänlighet är allmänt accepterad. Gåvor eller representation som givits eller erhållits ska dokumenteras och arkiveras i enlighet med accepterade revisionsprinciper.

Rättvis konkurrens

Vi använder ärliga affärsmetoder och bedriver eller deltar inte i några olagliga former av konkurrensbegränsning, såsom överenskommelser om prissättning eller andra försäljningsvillkor mot kunder, uppdelning av marknader, överenskommelser om produktionstak/produktionskvoter samt överenskommelser om att bojkotta specifika kunder.

Direkta eller indirekta bidrag och ersättningar

Vi ska inte direkt eller indirekt ge ersättning till eller acceptera ersättning från anställda hos myndigheter, kunder, leverantörer eller andra affärspartners annat än vad som är i enlighet med lagstiftning och affärsetiska principer.

Misstänkt penningtvätt

Vi medverkar inte i transaktioner som vi misstänker är försök till penningtvätt.

Intressekonflikter

Våra medarbetare ska inte delta i några externa affärsaktiviteter som står i konflikt med Hellefors intressen. Våra medarbetare ska inte använda Hellefors namn eller sin position för egen vinning.

Leverantör & affärspartners

Hellefors arbetar med ett stort antal leverantörer och affärspartners. En del av dessa har stor påverkan på vår kvalitet och på våra miljömässiga och etiska åtaganden. Vi förväntar oss att leverantörer och affärspartners tar sitt ansvar, så att vi kan uppfylla våra åtaganden.

Affärsetik

Våra relationer med leverantörer och andra affärspartners karaktäriseras av professionalism, respekt och ärlighet. Vi upprätthåller strikta affärsrelationer för att undvika misstanke om oegentligheter. 

Konfidentialitet

Vi ska säkerställa att inga obehöriga kan ta del av konfidentiella uppgifter som vi får från leverantörer eller andra samarbetspartners.

Leverantörers och affärspartners ansvar

Vi accepterar inga samarbeten med aktörer där vi har anledning att misstänka att olagligheter eller kränkning av grundläggande mänskliga rättigheter förekommer. Vi förväntar oss att våra samarbetspartners verkar för att deras affärspartners tar miljömässigt och socialt ansvar.

Utvärderingar

Vi utvärderar våra leverantörer och samarbetspartners på ett systematiskt och professionellt sätt. Utvärderingarna omfattar bl.a. miljöarbetets kvalitet samt hur man följer gällande lagstiftning, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s Barnkonvention och ILO:s riktlinjer om grundläggande principer och rättigheter i arbetet.

 • Hellefors Bryggeri AB
  Sankt Eriksgatan 121
  113 43 Stockholm

  Besöksadress
  Sankt Eriksgatan 119

  Visselblåsning

 • Växel
  08-672 77 00

  Ordersupport
  08–672 79 35

  Konsumentkontakt
  020-78 98 51

  Personuppgifter
  Cookies

ImageImage