HEM OM OSS PRODUKTER HÅLLBAR UTVECKLING KONTAKT
 
Livsmedels-
sÄkerhet &
kvalitet
   
Miljö & klimat
 
AffÄrsetik &
Socialt ansvar
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Affärsetik & Socialt ansvar

Hellefors affärsaktiviteter ska vara i linje med gällande lagstiftning. Kontakter med myndigheter, affärspartners eller konkurrenter ska karaktäriseras av professionalism, respekt och god etik samt upprätthållas som strikta affärsrelationer för att undvika misstanke om oegentligheter.

Extern representation och gåvor
Representation ska inte ske i syfte att otillbörligt påverka beslut eller ge möjlighet att ifrågasätta integriteten eller motiven. Kontinuerlig och upprepad representation ska inte bedrivas mot vare sig en enskild person eller en grupp av personer. All representation ska vara förenlig med mottagarens egna policies och riktlinjer. Det ekonomiska värdet ska vara måttligt och aktiviteten ska vara ansedd som normalt accepterad affärspraxis. Representation ska ha omedelbar koppling till affärsmässiga aktiviteter, exempelvis affärsförhandlingar där normal gästvänlighet är allmänt accepterad. Gåvor eller representation som givits eller erhållits ska dokumenteras och arkiveras i enlighet med accepterade revisionsprinciper.

Rättvis konkurrens
Vi använder ärliga affärsmetoder och bedriver eller deltar inte i några olagliga former av konkurrensbegränsning, såsom överenskommelser om prissättning eller andra försäljningsvillkor mot kunder, uppdelning av marknader, överenskommelser om produktionstak/produktionskvoter samt överenskommelser om att bojkotta specifika kunder.

Direkta eller indirekta bidrag och ersättningar
Vi ska inte direkt eller indirekt ge ersättning till eller acceptera ersättning från anställda hos myndigheter, kunder, leverantörer eller andra affärspartners annat än vad som är i enlighet med lagstiftning och affärsetiska principer.

Misstänkt penningtvätt
Vi medverkar inte i transaktioner som vi misstänker är försök till penningtvätt.

Intressekonflikter
Våra medarbetare ska inte delta i några externa affärsaktiviteter som står i konflikt med Hellefors intressen. Våra medarbetare ska inte använda Hellefors namn eller sin position för egen vinning.

Leverantörer & affärspartners
Hällefors arbetar med ett stort antal leverantörer och affärspartners. En del av dessa har stor påverkan på vår kvalitet och på våra miljömässiga och etiska åtaganden. Vi förväntar oss att leverantörer och affärspartners tar sitt ansvar, så att vi kan uppfylla våra åtaganden.

Affärsetik
Våra relationer med leverantörer och andra affärspartners karaktäriseras av professionalism, respekt och ärlighet. Vi upprätthåller strikta affärsrelationer för att undvika misstanke om oegentligheter. 

Konfidentialitet
Vi ska säkerställa att inga obehöriga kan ta del av konfidentiella uppgifter som vi får från leverantörer eller andra samarbetspartners.

Leverantörers och affärspartners ansvar
Vi accepterar inga samarbeten med aktörer där vi har anledning att misstänka att olagligheter eller kränkning av grundläggande mänskliga rättigheter förekommer. Vi förväntar oss att våra samarbetspartners verkar för att deras affärspartners tar miljömässigt och socialt ansvar.

Utvärderingar
Vi utvärderar våra leverantörer och samarbetspartners på ett systematiskt och professionellt sätt. Utvärderingarna omfattar bl.a. miljöarbetets kvalitet samt hur man följer gällande lagstiftning, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s Barnkonvention och ILO:s riktlinjer om grundläggande principer och rättigheter i arbetet.

 
Hellefors Bryggeri karta transporter
Hellefors affärsaktiviteter ska vara i linje med gällande lagstiftning. Kontakter med myndigheter, affärspartners eller konkurrenter ska karaktäriseras av professionalism, respekt och god etik samt upprätthållas som strikta affärsrelationer för att undvika misstanke om oegentligheter.
 
Hellefors Bryggeri karta transporter
Hellefors Bryggeri har sedan sommaren 2010 Trippel-A, den högsta kreditratingen i Soliditets värderingssystem, vilket borgar för en trygg affärspartner.